Peter Wielandts Epitafium i Holmens Kirke
I 1660 blev opfört kapeller ved
Korurtegaardens nordside.
Disse er siden nedrevet.
Et saadant kapel blev i 1661
köbt af en borgmester paa
Christianshavn,
Hans Sørensen (d.1668),
som fik bevilget at opsätte et
epitafium i samme kapel.
I 1695 blev den ene afdeling
af dette kapel med en mùret
begravelse og epitafiet afstaaet
til Peter Wielandt af
borgmesterens sön
Christen Sørensen Evenløf.

Hvordan skal teksten paa
undertavlen forstaas ?
Kvalificerede forslag
modtages gerne.

Klik her for at se originalen

Den Udödelige Gud til ære og hans Huus
til Zirat sampt de dödelige efterlefvende til minde
om de afdöde og deris egen Tilstundende Bort-
gang ved Döden er denne Tafle opsat af
Peter Wielandt Islands Kiöbmand og Ind-
waaner her i den Kongl: Residentz Stad
Kiöbenhaun som döde A=1702 De=31 December
i hans alders A=49 og hans kiere Hustru
Margretta Dobelsteen som döde A=
De=______ i hindis alders A=___ Huis
ombaarede Legomer tillige med deris Lifs
Arfvinger schall hvile her neden under i
iorden og i denne deris arfwe=begrafwelse
indtill Jesu Herlige Aabenbarelse, da de schall
Aabenbaris for hannem og fremgaa af
deris Stöf, og saa indgaa med Brud-
gommen til ævig Bryllups Höytid i Himmelen
Joh. 19. w. 20.
De been herunder klædis af
Og skal forförret findes
Som sig til liden huille gaff
Dog meget derved Vindes
Den Syndig medföed roed udgaar
Af Aften Dag udspirer
Vert som Anden gröde saar
Og helgentalter Zirer
Anno 1606
Kilder : Birger Nolsøe Wielandt - Inger Søe - Nationalmuseet
Lois Bobe : Bremerholms Kirke og Holmens Meninghed - Hagerup 1920